Τι είναι το W-8BEN και πως συμπληρώνεται

Φόροι

Πως γίνεται η απαλλαγή φορολογίας από εισοδήματα που προέρχονται από Affiliate Networks της Αμερικής, συμπληρώνοντας το W-8BEN.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εισόδημα, το οποίο προέρχεται από την Αμερική, απαιτείται από το άτομο ή την εταιρία που βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ, αλλά συνεργάζεται με εταιρίες της Αμερικής, η συμπλήρωση του εντύπου W-8BEN.

Τι είναι το W-8BEN;

Το έντυπο W-8BEN είναι το πιστοποιητικό της κατάστασης ενός ξένου δικαιούχου για παρακράτηση φόρου από τις ΗΠΑ, το οποίο χρησιμοποιείται από αλλοδαπά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών, και πιστοποιεί ότι δεν κατοικούν ή εδρεύουν στην Αμερική, με σκοπό τη μείωση ή την αποφυγή παρακράτησης φόρου εισοδήματος από το Αμερικανικό κράτος. Στο W-BEN ο δικαιούχος δηλώνει ότι δεν είναι πολίτης της Αμερικής, δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Αμερικής, με σκοπό την απαλλαγή του 30% του φόρου εισοδήματος.

US Affiliate Networks και W-8BEN

Στις περιπτώσεις όπου κάποιος Affiliate συνεργάζεται ή θέλει να συνεργαστεί με κάποιο Αμερικάνικο Affiliate Network, θα πρέπει να συμπληρώσει το W-8BEN προτού γίνει η πρώτη πληρωμή. Το W-8BEN συμπληρώνεται online, εφόσον ζητηθεί, μέσω του Echosign και στέλνεται και στις δυο πλευρές ένα αντίγραφό του σε μορφή pdf.

W-8BEN για ιδιώτες - Individuals

Συμπληρωμένο W-8BEN ως παράδειγμα για Ελλάδα: w8ben-greece.pdf (Για να εμφανιστεί σωστά κάντε άνοιγμα με Adobe Reader)

W-8BEN για εταιρίες / επιχειρήσεις

Το W-8BEN που αφορά ελληνικές εταιρίες ή επιχειρήσεις συμπληρώνεται ως εξής: w8ben-greek-company

Οδηγός συμπλήρωσης του W-8BEN για όλες τις περιπτώσεις

Πλήρεις Οδηγίες συμπλήρωσης του W-8BEN: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf